Privacy Policy

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna „gegevens“ genoemd) tijdens het verlenen van onze diensten, evenals ons online aanbod en gerelateerde websites, functies en inhoud, en externe online aanwezigheid, zoals websites. ons Social Media Profiel (gezamenlijk aangeduid als het „Online Aanbod“). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. „Verwerking“ of „Verantwoord“ verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). verantwoordelijk Heidehotel-Hildfeld OHG Thomas Pretzsch en Erhard Pretzsch (Aandeelhouders) Bedrijfsleider: Thomas Pretzsch Aan de kust 13 59955 Winterberg-Hildfeld Tel. ++ 49 29858030 Fax. ++ 49 2985345 Typen verwerkte gegevens – Voorraadgegevens (bijvoorbeeld persoonsstamgegevens, naam of adres). – contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers). – inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s). – gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden). – Meta- / communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen). Categorieën getroffen personen Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de getroffen personen „gebruikers“). Doel van de verwerking – Verstrekking van het online aanbod, zijn functies en inhoud. – Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers. – Beveiligingsmaatregelen. – Bereik meten / marketing Gebruikte termen „Persoonsgegevens“ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de „betrokkene“); een natuurlijke persoon wordt beschouwd als identificeerbaar, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale functies, zijn de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. „Verwerking“ betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, of een dergelijk proces dat verband houdt met persoonlijke gegevens. De term gaat ver en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens. „Pseudonimisering“ betekent de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. „Profilering“ betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens waarbij dergelijke persoonlijke informatie wordt gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen. ‚Verantwoordelijke persoon‘: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of de instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. „Verwerker“ betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, orgaan of instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. Relevante rechtsgrondslagen In overeenstemming met artikel 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers binnen het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), i. de EU en de EEG, tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring inzake gegevensbescherming wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, lit. a en artikel 7 AVG; De wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen evenals de reactie op vragen is artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO; De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, lit. c DSGVO; In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6, lid 1, lit. d DSGVO als rechtsgrondslag. De wettelijke basis voor de verwerking die vereist is om een ​​taak uit te voeren in het algemeen belang of in de uitoefening van een officieel gezag die is overgedragen aan de voor de verwerking verantwoordelijke, is artikel 6, lid 1, lit. e DSGVO. De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn verleend, valt onder de bepalingen van artikel 6, lid 4, AVG. De verwerking van speciale gegevenscategorieën (overeenkomstig artikel 9, lid 1, AVG) wordt beheerst door de bepalingen van artikel 9, lid 2, AVG. veiligheidsmaatregelen We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen in overeenstemming met wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking en de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van individuen om een ​​beschermingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het risico. Maatregelen omvatten met name de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te beheersen, evenals hun toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en segregatie. Daarnaast hebben we procedures opgesteld om te zorgen voor het genot van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen. Verder beschouwen we de bescherming van persoonlijke gegevens die al in de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures zijn, volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en privacyvriendelijke standaardinstellingen. Samenwerking met contractverwerkers, gezamenlijke controllers en derde partijen Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derden), deze aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden verzonden aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, om de overeenkomst na te komen), hebben gebruikers ingestemd met een wettelijke verplichting om dit te doen of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, webhosters, enz.). Voor zover we gegevens bekendmaken aan andere bedrijven in onze groep van bedrijven, of anderszins toegang tot hen verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en bovendien op basis van een wettelijke basis. Overboekingen naar derde landen Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking, of overdracht van gegevens aan andere personen of bedrijven Dit gebeurt alleen als het is om aan onze (pre) contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land achter in aanwezigheid van wettelijke vereisten. dat de verwerking is b.v. op basis van specifieke garanties, zoals het officieel erkende niveau van gegevensbescherming (bijvoorbeeld voor de VS via het privacyschild) of naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen. Rechten van betrokkenen U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals om verdere informatie en het kopiëren van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. U hebt dienovereenkomstig. de wettelijke vereisten om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van de onjuiste gegevens over u aan te vragen. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, hebben zij het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. U hebt het recht om te vragen dat de gegevens met betrekking tot u die aan ons worden verstrekt, worden verkregen in overeenstemming met wettelijke vereisten en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke personen. Ze hebben ook het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. het terugtrekken U hebt het recht om verleende toestemming met ingang van de toekomst in te trekken. recht op U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden. Cookies en recht om bezwaar te maken tegen direct mail „Cookies“ zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie dient hoofdzakelijk om de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of „sessiecookies“ of „tijdelijke cookies“, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online service verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagentje wordt opgeslagen in een online winkel of een inlogstatus. ‚Persistent‘ of ‚persistent‘ verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. Dus b.v. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Een „cookie van derden“ verwijst naar cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het aanbieden van het online aanbod (anders, als alleen hun cookies „first-party cookies“ worden genoemd). We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in de context van ons privacybeleid. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden kan worden gevonden in een verscheidenheid aan diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ wordt uitgelegd. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle functies van deze online aanbieding worden gebruikt. Gegevens verwijderen De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in overeenstemming met wettelijke vereisten. Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Wijzigingen en updates van het privacybeleid Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het Privacybeleid aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we aanbrengen dit vereisen. We zullen u op de hoogte stellen zodra de wijzigingen uw deelname vereisen (bijv. Toestemming) of andere individuele kennisgeving. Bedrijfsgerelateerde verwerking Daarnaast verwerken wij – contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp, looptijd, klantcategorie). – Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, betalingsgeschiedenis) door onze klanten, prospects en zakelijke partners met als doel contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek te bieden. Orderverwerking in de online shop en klantaccount We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online shop zodat ze de geselecteerde producten en diensten kunnen selecteren en bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en degenen die door de verwerking worden getroffen, behoren toe aan onze klanten, prospects en andere zakelijke partners. Verwerking is bedoeld om contractuele diensten te verlenen in het kader van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Hier gebruiken we sessiecookies voor de opslag van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies voor de opslag van de inlogstatus. Verwerking vindt plaats om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld het uitvoeren van bestelprocessen) en voor zover wettelijk vereist (bijvoorbeeld wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor handels- en belastingdoeleinden). De informatie gemarkeerd als vereist voor het opstellen en uitvoeren van het contract is vereist. We geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van de wettelijke machtigingen en verplichtingen, en ook als dit gebaseerd is op onze legitieme belangen, die we u informeren in het kader van dit privacybeleid (bijvoorbeeld aan juridische en belastingadviseurs, Financiële instellingen, vrachtbedrijven en overheden). Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, behoudens hun bewaring is dit noodzakelijk om commerciële of fiscale redenen. Informatie in het account van de klant blijft aanwezig totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in het geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in het geval van een rechtszaak). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te beveiligen bij beëindiging vóór het einde van het contract. Als onderdeel van de registratie en herregistratie en het gebruik van onze online services, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeautoriseerd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het nastreven van onze juridische claims als een legitiem belang of er een wettelijke verplichting is om dit te doen. De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijvoorbeeld betalingsrechten of prestatieverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij de noodzaak om de gegevens te bewaren om de drie jaar wordt gecontroleerd; in het geval van opslag vanwege wettelijke archiveringsverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na de vervaldatum. Deelname aan gelieerde partnerprogramma’s Binnen ons online aanbod vertrouwen we op onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) volgens. Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO industriestandaard volgmaatregelen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van het aangesloten systeem. Hieronder lichten we de gebruikers toe over de technische achtergrond. De diensten die door onze contractpartners worden aangeboden, kunnen ook worden geadverteerd en gekoppeld aan andere websites (zogenaamde affiliate-links of after-buy-systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden na het sluiten van een contract). De exploitanten van de respectieve websites ontvangen een commissie als gebruikers de aangesloten links volgen en vervolgens profiteren van de aanbiedingen. Concluderend vereist ons online aanbod dat we kunnen bijhouden of gebruikers die geïnteresseerd zijn in gelieerde links en / of de beschikbare aanbiedingen, profiteren van de aanbiedingen op de gelieerde links of ons online platform. Hiervoor worden de aangesloten links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of anderszins, b.v. in een cookie, kan worden ingesteld. De waarden omvatten met name de bronwebsite (verwijzer), tijd, een online-ID van de exploitant van de website waarop de gelieerde link zich bevond, een online-ID van het respectieve aanbod, een online-ID van de gebruiker, evenals tracking specifieke waarden zoals Advertentie-ID, partner-ID en categorisaties. De door ons gebruikte online gebruikers-ID’s zijn pseudonieme waarden. dat de online identificatiegegevens zelf bevatten geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen. Ze helpen ons alleen om te bepalen of dezelfde gebruiker die op een affiliatielink heeft geklikt of geïnteresseerd was in een aanbieding via ons online aanbod, de aanbieding heeft waargenomen, i. bijv. heeft een contract getekend met de aanbieder. De online identificatie is echter persoonlijk voor zover het partnerbedrijf en ook wij, de online identificatie samen met andere gebruikersgegevens beschikbaar zijn. Alleen dan kan het partnerbedrijf ons vertellen of de gebruiker het aanbod heeft aangenomen en we zijn b.v. kan de bonus betalen. Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. med. Thomas Schwenke